Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Dobra chronione w prawie administracyjnym
Dobra chronione w prawie administracyjnym
Do koszyka
34,00 zł
Książka jest zbiorem prac poświęconych dobrom chronionym w prawie administracyjnym. Zagadnienia ogólne poruszają rozdziały: cz. I: Dobra (korzyści) pozyskiwane dzięki normom prawa administracyjnego a funkcje administracji; Zarys koncepcji pojęcia dobra prawnego objętego ochroną norm prawa administracyjnego; Normy celowościowe i normy zadaniowe w prawie administracyjnym. Dobra chronione jako ustawowe cele organów administracji; Prawo administracyjne jako regulator dóbr chronionych. W cz. II (Wybrane dobra chronione w prawie administracyjnym) omówiono problematykę ochrony życia i zdrowia człowieka, godności pacjenta, wolności sumienia i wyznania, wolności narodu w państwie, bezpieczeństwa ekologicznego, środowiska przyrodniczego, ochrony zabytków, narodowego zasobu bibliotecznego rozumianego jako zasób, ochrony mienia ruchomego w świetle ustawy o ochronie osób i mienia. Cz. III (Kwestie szczegółowe związane z administracyjnoprawną ochroną dóbr) zawiera refleksje dotyczące rangi czynności niewładczych administracji publicznej, problemów z ujmowaniem dóbr osobistych na tle wolności słowa i ochrony czci, prawnej ochrony praw podmiotowych abonenta w polskim prawie telekomunikacyjnym, sytuacji prawnej osoby, której dotyczy administracyjna faza postępowania o zastosowanie leczenia przymusowego, konfliktu dóbr i wartości chronionych na przykładzie nadużycia władztwa planistycznego gminy, minimum egzystencji zobowiązanego i jego rodziny w toku egzekucji administracyjnej, funkcji terminów materialnych w prawie budowlanym, społecznej skuteczność prawa administracyjnego na przykładzie zgromadzeń publicznych oraz próbę odpowiedzi na pytanie, czy sądy administracyjne będą orzekać merytorycznie (uwagi na gruncie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Zbiór uzupełnia bogata literatura przedmiotu.
Ilość stron 448 stron
Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-542-3
Data publikacji 2014
Język polski
Wprowadzenie (dr hab. prof. UŁ Zofia Duniewska) 7
Część I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 21
Paweł Chmielnicki – Dobra (korzyści) pozyskiwane dzięki normom prawa administracyjnego a funkcje administracji 23
Marcin Kamiński – Zarys koncepcji pojęcia dobra prawnego objętego ochroną norm prawa administracyjnego (dobra administracyjnoprawnego) 37
Mariusz Maciejewski – Normy celowościowe i normy zadaniowe w prawie administracyjnym. Dobra chronione jako ustawowe cele organów administracji 51
Mariusz Szyrski – Prawo administracyjne jako regulator dóbr chronionych – głos w dyskusji w sprawie problemu racjonalności w stanowieniu prawa 63
Część II. WYBRANE DOBRA CHRONIONE W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM 73
Dominika Tykwińska-Rutkowska – Ochrona życia i zdrowia człowieka w prawie administracyjnym (przyczynek do dyskusji) 75
Joanna Wegner-Kowalska – Zdrowie człowieka jako przedmiot ochrony prawa administracyjnego 85
Ryszarda Michalska-Badziak – Godność pacjenta jako dobro chronione prawem administracyjnym 97
Michał Kasiński – Wolność sumienia i wyznania jako dobro chronione w prawie administracyjnym (wybrane problemy) 113
Ewa Skorczyńska – Wolność narodu w państwie – jako dobro chronione w prawie administracyjnym 133
Piotr Korzeniowski – Bezpieczeństwo ekologiczne jako dobro prawnie chronione 149
Agnieszka Jaworowicz-Rudolf – Środowisko jako dobro chronione 169
Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Monika A. Król, – Przyrodnicze dobra chronione 179
Justyna Kuśnierz-Chmiel, Ewa Kubas – Woda jako dobro wspólne 197
Artur K. Modrzejewski – Środowisko dobrem chronionym przez „zainteresowaną społeczność” w gospodarowaniu odpadami wydobywczymi 215
Janusz Sługocki – Problemy prawne ochrony zabytkowych parków dworsko-pałacowych 225
Maria Karcz-Kaczmarek, Iwona Kaczmarek – Narodowy zasób biblioteczny jako dobro chronione w prawie administracyjnym 239
Monika Przybylska – Zakres ochrony bezpieczeństwa energetycznego w sektorze źródeł energii odnawialnej w kontekście „małego trójpaku energetycznego” 251
Przemysław Niemczuk – Ochrona mienia ruchomego w świetle ustawy o ochronie osób i mienia 261
Cześć III. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z ADMINISTRACYJNOPRAWNĄ OCHRONĄ DÓBR 271
Iwona Niżnik-Dobosz – Ranga czynności niewładczych administracji publicznej, w tym materialno-technicznych i społeczno-organizatorskich, i znaczenie ich kontroli w realizacji normatywnych wartości i dóbr na przykładzie studium przypadku 273
Joanna Machut-Kowalczyk – Problemy z ujmowaniem dóbr osobistych na tle wolności słowa i ochrony czci w świetle wypowiedzi zamieszczanych na łamach „Gazety Sądowej Warszawskiej” 283
Anna Ostrowska – W kwestii „wnioskowego” dostępu do informacji publicznej 297
Dominik J. Kościuk – Gwarancje prawne ochrony praw podmiotowych abonenta w polskim prawie telekomunikacyjnym 319
Dorota Lebowa – Sytuacja prawna osoby, której dotyczy administracyjna faza postępowania o zastosowanie leczenia przymusowego według ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 329
Jerzy Parchomiuk – Konflikt dóbr i wartości chronionych w prawie administracyjnym na przykładzie nadużycia władztwa planistycznego gminy 341
Ewa Cisowska-Sakrajda– Minimum egzystencji zobowiązanego i jego rodziny w toku egzekucji administracyjnej 365
Mirosław Wincenciak – Funkcje terminów materialnych w Prawie budowlanym – próba rekonstrukcji dóbr prawem chronionych 385
Maciej P. Gapski – Nieuwzględnienie upływu terminu materialnego w prawie administracyjnym 397
Lech J. Żukowski – Społeczna skuteczność prawa administracyjnego na przykładzie zgromadzeń publicznych 413
Jakub Polanowski – Czy sądy administracyjne będą orzekać merytorycznie? Uwagi na gruncie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 427
Literatura 445