Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Historycy a socjalizm. Polska lewica niepodległościowa spod znaku Klio. Wybór tekstów
Historycy a socjalizm. Polska lewica niepodległościowa spod znaku Klio. Wybór tekstów
Do koszyka
19,40 zł
Niniejsze wydawnictwo w zamyśle autorek ma stanowić tom pierwszy wielotomowej antologii, na którą złożą się materiały i opracowania odnoszące się do różnych epok i nurtów socjalizmu. W oddawanym do rąk czytelnika tomie zebrane zostały wypowiedzi polskich badaczy dziejów sympatyzujących z ruchem socjalistycznym ‒ od momentu powstania pierwszych tego typu organizacji na ziemiach polskich po rok 1918. Wyselekcjonowane wypowiedzi poświęcone życiu społecznemu, politycznemu, funkcjonowaniu kultury i nauki odzwierciedlają wielość sposobów rozumienia doktryny, płynność postaw i idei, bogactwo oraz zróżnicowanie nurtów polskiego socjalizmu. Reprezentanci wybranej grupy zawodowej, prezentujący światopogląd lewicowy (tzw. lewica niepodległościowa) popularyzowali bliskie sobie idee wśród szerokich kręgów społeczeństwa. Celem autorek było zarówno przypomnienie postaci, jak i próba prezentacji wyznawanego przez nie zespołu wartości. Nie analizowano teorii i przemian dokonujących się w myśli socjalistycznej, nie śledzono też pojawiających się w łonie ugrupowań partyjnych podziałów i wyodrębniających się nurtów. Autorki interesował sposób recypowania idei, jej krytyka, złożoność interpretacji oraz stopień oryginalności poglądów polskich socjalistów spod znaku Klio. Publikacja przekracza ramy tradycyjnej antologii. Poza edycją tekstów, zawiera również partie monograficzne, na które składają się biogramy autorów z fotografiami, zestawienie podstawowej literatury traktującej o ich życiu i działalności, a także rozdział wstępny zarysowujący portret zbiorowy pierwszych pokoleń socjalistów polskich podejmujących refleksję nad dziejami. Całość zamykają indeks, bibliografia i zestawienie źródeł pochodzenia wykorzystanych fotografii.

Niniejsze wydawnictwo stawia sobie za zadanie przywrócenie pamięci o postaciach, określonym środowisku ideowym oraz popularyzację wypowiedzi, które być może w jakiejś części zachowały aktualność.
Ilość stron 234 stron
Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-480-8
Data publikacji 2015-12-10
Język polski
Wstęp 7
Pierwsze pokolenia polskich historyków–socjalistów, próba portretu zbiorowego 13
Zofia Daszyńska-Golińska (1866–1934) 31
Zofia Daszyńska-Golińska, Przełom w socjalizmie, Wstęp 40
Zofia Daszyńska-Golińska, Przełom w socjalizmie, Rozdział IV 47
Ludwik Kulczycki (1866–1941) 71
Mieczysław Mazowiecki (Ludwik Kulczycki), Materialistyczne pojmowanie dziejów 81
Wilhelm Feldman (1868–1919) 103
Wilhelm Feldman, Sztuka a życie 111
Feliks Perl (1871–1927) 121
Feliks Perl, Socjalizm dzieckiem chrześcijaństwa 129
Emil Haecker (1875–1934) 141
Emil Haecker, Karol Marks. Jego żywot i nauki. W setną rocznicę urodzin 149
Józef Dąbrowski-Grabiec (1876–1926) 173
Konrad Stefański (Józef Dąbrowski-Grabiec), Na dziś. Zadania polityki socjalistycznej w Zaborze rosyjskim 182
Stanisłw Loewenstein (1890–1944) 197
Les (Stanisław Loewenstein), Ostatnie Zjazdy młodzieży 204
Wincenty Gorzycki (1893–1923) 211
Zygmunt Narski (Wincenty Gorzycki), Maksymalizm społeczny 217
Zygmunt Narski (Wincenty Gorzycki), O zmianę stanowisk 222
Źródła ilustracji 227
Indeks osobowy 229