Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Modele życia rodzinnego. Studium demograficzno-społeczne na przykładzie łódzkiej młodzieży akademickiej
Modele życia rodzinnego. Studium demograficzno-społeczne na przykładzie łódzkiej młodzieży akademickiej
Do koszyka
23,30 zł
W części teoretycznej pracy przedstawiono: modele rodziny (pojęcie rodziny, typy rodzin, funkcje rodziny) na przestrzeni wieków, z uwzględnieniem zachodzących przemian historycznych (poglądy na życie rodzinne wśród „pierwszych ludzi”; rodzina w epoce preindustrialnej w Europie i na ziemiach polskich; rodzina w epoce industrialnej na ziemiach polskich w okresie zaborów na tle przemian życia rodzinnego w Europie w XIX i na początku XX w.) oraz alternatywne formy życia rodzinnego (monoparentalność, egalitarne małżeństwo monogamiczne, czyli małżeństwo partnerskie, niezamężna kohabitacja). Część oparta na badaniach własnych zawiera ujęcie modeli życia rodzinnego młodzieży akademickiej, określa główne determinanty preferowanego modelu, charakteryzuje respondentów w kontekście deklarowanego modelu życia, wielowymiarowej analizie poddaje uwarunkowania preferowanego modelu życia (w świetle wyników badania ankietowego) i preferowane modele życia rodzinnego.

Na tle polskiej literatury przedmiotu, w której liczne publikacje prezentują wyniki badań ankietowych poświęconych tematyce małżeńsko-rodzinnej (z młodzieżą szkolną lub akademicką jako grupą badawczą) omawiana praca jest wyjątkowa. Stanowi analizę wpływu czynników społeczno-ekonomicznych na preferencje respondentów, w tym szczególnie tzw. młodych dorosłych, związane z modelem związku i życia rodzinnego. Rzecz ogranicza się zazwyczaj do wyboru między małżeństwem a związkiem nieformalnym. Na podstawie badań można twierdzić, że rośnie grupa młodych osób deklarujących docelowo chęć życia w małżeństwie, poprzedzonym związkiem nieformalnym lub też - choć w mniejszym stopniu - chęć życia w pojedynkę. Autor żywi nadzieję, że wnioski z badania przeprowadzonego na losowej próbie 1000 studentów uczelni łódzkich wzbogacą wiedzę o preferencjach młodzieży akademickiej, dotyczących modelu życia małżeńsko-rodzinnego.
Ilość stron 238 stron
Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-524-9
Data publikacji 2014
Język polski
Podziękowania 9
Wstęp 11
Rozdział I. Modele rodziny – aspekt teoretyczny 13
1. Pojęcie rodziny 15
2. Typy rodzin 23
3. Funkcje rodziny 27
Rozdział II. Modele rodziny – przemiany historyczne w zarysie 33
1. Poglądy o formach życia rodzinnego wśród „pierwszych ludzi” 35
2. Rodzina w epoce preindustrialnej w Europie i na ziemiach polskich 42
2.1. Rodzina w epoce preindustrialnej – okres średniowiecza 43
2.2. Rodzina w epoce preindustrialnej – czasy nowożytne 49
2.3. Rodzina w epoce preindustrialnej – wiek XVIII 53
3. Rodzina w epoce industrialnej na ziemiach polskich w okresie zaborów, na tle przemian życia rodzinnego w Europie w XIX i na początku XX wieku 57
Rozdział III. Alternatywne formy życia 67
1. Wprowadzenie 69
2. Monoparentalność 73
3. Egalitarne małżeństwo monogamiczne (małżeństwo partnerskie) 76
4. Niezamężna kohabitacja 80
Rozdział IV. Modele życia rodzinnego młodzieży akademickiej – wyniki badań własnych 87
1. Metodologia badania 89
1.1. Cel badania ankietowego oraz sposób doboru jednostek do próby 89
1.2. Charakterystyka badanej próby 91
2. Prezentacja wyników badania 94
2.1. Charakterystyka studentów ze względu na wybrane aspekty życia małżeńsko-rodzinnego 95
2.2. Główne determinanty preferowanego modelu życia 114
2.3. Charakterystyka respondentów w kontekście deklarowanego modelu życia 125
3. Wielowymiarowa analiza uwarunkowań preferowanego modelu życia w świetle wyników badania ankietowego 145
3.1. Wprowadzenie 145
3.2. Analiza wielowymiarowa dotycząca preferowanego modelu życia rodzinnego 145
4. Dyskusja 162
4.1. Małżeńskość 162
4.2. Dzietność 168
4.3. Zagadnienia etyczno-moralne 171
4.4. Podział obowiązków 176
Podsumowanie 181
Streszczenie 185
Literatura 187
Indeks nazwisk 197
Spis rysunków 201
Spis tabel 203
Załącznik 1. Kwestionariusz ankietowy 209
Załącznik 2. Tablice wyników testu niezależności chi-kwadrat i inne zestawienia 227