Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Współpraca i konkurencja
Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Współpraca i konkurencja
Do koszyka
23,90 zł
Samorząd terytorialny w Polsce znajduje się w fazie modernizacji i dostosowania do wyzwań globalnych i integracji europejskiej. Ponadto ograniczone możliwości finansowe, organizacyjne, techniczne i ludzkie samorządów terytorialnych, w stosunku do skali potrzeb i konieczności rozwiązywania coraz bardziej złożonych problemów lokalnych, powodują, że muszą one (powinny) poszukiwać rozwiązań integrujących różnych uczestników życia społeczno-gospodarczego. W książce opisano zagadnienia współpracy i konkurencji międzysamorządowej i międzysektorowej w polskich gminach. Rozważania i wnioski oparto na szerokich studiach empirycznych i literaturowych oraz wynikach obszernych badań ankietowych zrealizowanych w polskich gminach. Tym samym wzbogacono wiedzę na temat współpracy gmin z przedstawicielami innych sektorów.

Całość adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką samorządu terytorialnego oraz współpracą i konkurencją międzysektorową, a w szczególności: studentów, pracowników naukowych, pracowników administracji publicznej, a także przedstawicieli wszystkich sektorów kooperujących (konkurujących) z polskimi gminami.
Ilość stron 213 stron
Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-739-7
Data publikacji 2014
Język polski
Wstęp 7
Rozdział 1. Współczesne wyzwania samorządu terytorialnego – współpraca i konkurencja 11
1.1. Rola sieci powiązań i współpracy w zarządzaniu jednostką terytorialną 11
1.2. Konkurencja przedmiotowa i podmiotowa jednostek samorządu terytorialnego 20
1.3. Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym 23
1.4. Rynki usług publicznych w samorządzie terytorialnym 27
Rozdział 2. Współpraca w samorządzie gminnym w Polsce – ujęcie teoretyczne 31
2.1. Samorząd gminny w relacjach z administracją rządową 31
2.2. Współpraca gmin z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 34
2.3. Współpraca gmin z mieszkańcami 45
2.4. Współpraca gmin z organizacjami pozarządowymi 51
2.5. Współpraca gmin z podmiotami sektora prywatnego 58
Rozdział 3. Metodyka badania 67
3.1. Cele i problematyka badania 67
3.2. Metody i narzędzia badawcze 71
3.3. Charakterystyka próby badawczej 74
Rozdział 4. Skala, zakres i przestrzenne zróżnicowanie współpracy i konkurencji gmin z podmiotami sektora publicznego 81
4.1. Relacje gmin z administracją rządową 81
4.2. Współpraca międzysamorządowa w gminach 85
4.3. Konkurencja między gminami a innymi samorządami 93
Rozdział 5. Skala, zakres i przestrzenne zróżnicowanie współpracy gmin z podmiotami sektora społecznego 97
5.1. Współpraca z mieszkańcami w samorządzie gminnym 97
5.2. Współpraca gmin z organizacjami pozarządowymi 114
Rozdział 6. Skala, zakres i przestrzenne zróżnicowanie współpracy gmin z podmiotami sektora prywatnego 123
6.1. Współpraca gmin z podmiotami prywatnymi 123
6.2. Wykorzystywanie przez gminy formuły partnerstwa publiczno-prywatnego 136
Rozdział 7. Współpraca i konkurencja – ujęcie syntetyczne 141
7.1. Współpraca i konkurencja na rynkach usług publicznych w gminach 141
7.2. Syntetyczne wskaźniki zaawansowania współpracy międzysektorowej w polskich gminach 148
7.3. Propozycja pomiaru współpracy w gminie – ujęcie wskaźnikowe 158
Rozdział 8. Współpraca a konkurencja – w poszukiwaniu rozwiązania idealnego 171
8.1. Rola sieci powiązań w zarządzaniu gminą 171
8.2. Styl zarządzania samorządowego a zakres współpracy w gminie 174
8.3. Od systemu idealnego do realnego 180
Podsumowanie i wnioski końcowe 189
Bibliografia 203
Spis tabel 207
Spis rysunków 211
Spis wykresów 213